Bằng việc lựa chọn "Tôi đồng ý" bên dưới, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google. Bạn cũng đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bao gồm các điểm chính sau: Dữ liệu chúng tôi xử lý khi bạn sử dụng Google Khi bạn thiết lập một Tài khoản Google, chúng tôi lưu trữ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Khi bạn sử dụng dịch vụ của Google để làm những việc như viết thư trong Gmail hoặc nhận xét về một video YouTube, chúng tôi lưu trữ thông tin mà bạn tạo. Ví dụ, khi bạn tìm kiếm một nhà hàng trên Google Maps hoặc xem video trên YouTube, chúng tôi xử lý thông tin về hoạt động đó - bao gồm các thông tin như video bạn xem, ID thiết bị, địa chỉ IP, dữ liệu cookie và vị trí. Chúng tôi cũng xử lý các loại thông tin được mô tả ở trên khi bạn sử dụng các ứng dụng hoặc trang web có sử dụng các dịch vụ của Google như quảng cáo, Analytics và trình phát video YouTube. Tùy thuộc vào cài đặt tài khoản của bạn, một số dữ liệu này có thể được liên kết với Tài khoản Google của bạn và chúng tôi xử lý dữ liệu này như thông tin cá nhân. Bạn có thể kiểm soát cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu này tại Tài khoản của tôi (myaccount.google.com). Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu Chúng tôi xử lý dữ liệu này cho mục đích được mô tả trong chính sách của chúng tôi, bao gồm: Trợ giúp các dịch vụ của chúng tôi phân phối nội dung được tùy chỉnh hữu ích hơn như kết quả tìm kiếm phù hợp; Cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi và phát triển các dịch vụ mới; Phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cả trên các dịch vụ của Google và trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google; Cải thiện bảo mật bằng cách bảo vệ chống lại gian lận và lạm dụng; và Tiến hành phân tích và đo lường để hiểu cách dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Kết hợp dữ liệu Chúng tôi cũng kết hợp dữ liệu giữa các dịch vụ của chúng tôi và trên thiết bị của bạn cho những mục đích này. Ví dụ: chúng tôi hiển thị quảng cáo dựa trên thông tin từ lần bạn sử dụng Tìm kiếm và Gmail và chúng tôi sử dụng dữ liệu từ hàng nghìn tỷ truy vấn tìm kiếm để tạo mẫu sửa chính tả mà chúng tôi sử dụng trên tất cả các dịch vụ của mình.